Bhur dTeanga, bhur bPlean

Your language, your plan

Dingle Bay

Tá glactha ag an rialtas le Plean Teanga Dhaingean Uí Chúis, Baile Seirbhíse Gaeltachta, a chuireadh le chéile ag foireann An Lab, iar-Amharclann is Ionad Ealaíon sa Daingean i gcomhar le pobal an bhaile.Tá comhlucht nua, Dúchas an Daingin, curtha ar bun chun an plean a chur i bhfeidhm.

The government has approved the Language Plan for Dingle, as a Town Serving a Gaeltacht, which was developed by the team at An Lab, former Theatre and Arts Centre in Dingle, in consultation with the community.A new company, Dúchas an Daingin, has been formed for the purpose of implementing the plan.

Tá deis á tairiscint ag Roinn na Gaeltachta do bhaile Dhaingean Uí Chúis aitheantas a bhaint amach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Chuige sin, is gá plean teanga a dhéanamh. Tá An Lab ceaptha chun comhoirdniú a dhéanamh ar an bplean sin. Bunaithe ar an bplean teanga, cuirfidh an Roinn maoiniú fiúntach ar fáil chun moltaí an phleain a chur i bhfeidhm thar tréimhse seacht mbliana. Táimid go háirithe ag lorg moltaí fé shlite praiticiúla chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar an mbaile.

The Department for the Gaeltacht is offering Dingle the opportunity to achieve recognition as a Gaeltacht Service Town. To do so, it is necessary to formulate a Language Plan. An Lab have been appointed to co-ordinate that plan. Based on the finished plan, the Department will make considerable funding available to implement it's measures over a 7 year period. We need to hear practical suggestions as to how Dingle's status as a bilingual town can be strengthened.