Bhur dTeanga, bhur bPlean

Your language, your plan

Dingle Bay

Deis á thairiscint ag an rialtas do dhaingean uí chúis a bheith ina bhaile seirbhíse gaeltachta. Tá an lab, ionad ealaíon sa daingean,agus pobal an bhaile i mbun pleain.

Dingle is being offered an opportunity by the government to be a gaeltacht services town. An lab, an arts centre in Dingle is forming a plan with the townspeople.

Cuir do thuairim in iúl!

Have your say!

Ceisteanna don bpobal.

Questions for members of the community.
Ceistneoir QUESTIONnAiRE
Ní Thogann Sé Ach 4 Nóiméad
Completion Time Only 4 Minutes

Tá deis á tairiscint ag Roinn na Gaeltachta do bhaile Dhaingean Uí Chúis aitheantas a bhaint amach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Chuige sin, is gá plean teanga a dhéanamh. Tá An Lab ceaptha chun comhoirdniú a dhéanamh ar an bplean sin. Bunaithe ar an bplean teanga, cuirfidh an Roinn maoiniú fiúntach ar fáil chun moltaí an phleain a chur i bhfeidhm thar tréimhse seacht mbliana. Táimid go háirithe ag lorg moltaí fé shlite praiticiúla chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar an mbaile.

The Department for the Gaeltacht is offering Dingle the opportunity to achieve recognition as a Gaeltacht Service Town. To do so, it is necessary to formulate a Language Plan. An Lab have been appointed to co-ordinate that plan. Based on the finished plan, the Department will make considerable funding available to implement it's measures over a 7 year period. We need to hear practical suggestions as to how Dingle's status as a bilingual town can be strengthened.